صدور اخطاریه

توسط مدیر ، 08 دی 1398

درصورت امتناع مالک یا مستاجر از تسویه بدهی و یا استفاده غیر از مشاعات، امکان صدور اخطاریه هایی جهت اطلاع و ارائه در مراجع قضایی، در سامانه طراحی شده است.