محاسبه پاداش خوش حسابی

توسط مدیر ، 08 دی 1398

در بخش مالی سامانه امکان تعریف درصدی از وجه پرداختی به عنوان تخفیف، درصورت تسویه زودتر از سر رسید بدهی به عنوان موردی تشویقی طراحی شده است.