مدیریت اطلاعات و قراردادهای پیمانکاران

توسط مدیر ، 08 دی 1398

ثبت اطلاعات کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی به همراه اطلاعات قراردادهای هریک مانند نگهبان، سرایدار، شرکت های سرویس و نگهداری تاسیسات، آسانسور و غیره