ثبت دریافتی ها، درآمد ها و صدور رسید

توسط مدیر ، 03 دی 1398

از سوی دیگر، ما با خشم و عصبانیت عادلانه و ناسازگارانی که با آن مواجهیم، محکومیم. از سوی دیگر، ما با خشم و عصبانیت عادلانه و ناسازگارانی که با آن مواجهیم، محکومیم. از سوی دیگر، ما با خشم و عصبانیت عادلانه و ناسازگارانی که با آن مواجهیم، محکومیم. از سوی دیگر، ما با خشم و عصبانیت عادلانه و ناسازگارانی که با آن مواجهیم، محکومیم. از سوی دیگر، ما با خشم و عصبانیت عادلانه و ناسازگارانی که با آن مواجهیم، محکومیم. از سوی دیگر، ما با خشم و عصبانیت عادلانه و ناسازگارانی که با آن مواجهیم، محکومیم.