سامانه ارسال پیامک به همراه شماره اختصاصی

توسط مدیر ، 08 دی 1398

ارائه گزارش به مالکین و مستاجرین با استفاه از انواع ابزارها می تواند هر لحظه ایشان را در جریان رخدادهای مجتمع قراردهد. ارسال صورتحساب، اطلاعات جلسات و غیره بخشی از کاربرد این سامانه می باشد.