اعلان ها و یادآوری ها

توسط مدیر ، 08 دی 1398

سیستم اعلان و یادآوری زمان وصول چک، پرداخت حقوق، تمدید بیمه نامه های ضروری مجتمع و یا تمدید قراردادهای سرویس نگهداری بخشی از امکانات این سامانه است.