ثبت بازدید و سرویس تاسیسات

توسط مدیر ، 08 دی 1398

ثبت و نگهداری بازدید ها و سرویس های تاسیسات مجتمع به بررسی عملکرد شرکت های طرف قرارداد و نیز صحت عملکرد تاسیسات کمک شایانی می نماید.