مدیریت اطلاعات مالکین و مستاجرین

توسط مدیر ، 03 دی 1398

ورود اطلاعات هویتی هر مالک یا مستاجر، ثبت اطلاعات تماس، اختصاص واحد به هریک از آنان موجب ایجاد یک پرونده الکترونیکی بصورت مستقل در نرم افزار خواهد شد.