مدیریت حساب ها و صندوق های مجتمع

توسط مدیر ، 08 دی 1398

تعریف انواع حساب های بانکی و صندوق های مجتمع بصورت نامحدود با امکان مشخص نمودن مانده هر یک و صاحبان حساب.