مدیریت هزینه ها

توسط مدیر ، 03 دی 1398

تعریف نامحدود سرفصل هزینه ها، ورود اطلاعات هرینه های انجام شده با امکان مشخص نمودن نحوه پرداخت مانند پرداخت بصورت چک و ضمیمه نمودن تصویر چک و فاکتور.